top of page

DOMŮ  |  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

(1) Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím, kterým je společnost DP nábytek s.r.o. se sídlem Petrůvka 114, 763 21 Slavičín, IČ 097 82 176, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120892 (dále jen "prodávající") a jinou osobou (dále jen "kupující").

(2) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

(3) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

(4) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího, který je jejich součástí, a zásadami ochrany osobních údajů seznámil, rozumí jim a bez výhrad s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2. Uzavření kupní smlouvy

(1) Veškerá prezentace zboží umístěná na webu www.dpnabytek.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(2) Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

(3) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

(4) Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce ze strany prodávajícího. Kupní smlouva se uzavírá potvrzením objednávky ze strany kupujícího. Informace o zboží dostupné na webových stránkách prodávajícího jsou uváděny podle aktuálních dostupných informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Vyobrazené odstíny výrobku se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení technických parametrů monitoru každého kupujícího. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.

(5) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například telefonicky nebo písemně).

(6) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je kupujícím zasláno prodávajícímu poštou, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3. Platební podmínky

(1) Kupující může uhradit kupní cenu, podle způsobu uvedeném v kupní smlouvě následovně:

A) bezhotovostně bankovním převodem

B) v hotovosti

(2) Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, je kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději v den převzetí zboží, při platbě v hotovosti nejpozději v okamžiku převzetí zboží.

(3) Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy. Výši zálohy určuje prodávající.

(4) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

4. Termín dodání a doprava

(1) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

(2) Obvyklá doba dodání je 4-6 týdnů. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení tohoto termínu a zároveň se zavazuje kupujícího o případném zdržení informovat. O přesném termínu doručení bude kupující informován v dostatečném předstihu.

(3) Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce k prvním vchodovým dveřím, pokud to podmínky dovolují. Výnos a montáž nejsou součástí kupní ceny. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

(4) Výnos zboží a další služby (montáž) je možno sjednat jako placenou službu. Podmínky a cena této služby jsou individuální dle konkrétních požadavků kupujícího a charakteru zboží. Bližší specifikace a cena za službu jsou vždy stanoveny v kupní smlouvě.

(5) Kupující je povinen zajistit v dohodnutém termínu přístupovou cestu ke sjednanému místu dodání a převzetí zboží. Pokud kupující zmaří pokus o dodání zboží, je jakýkoliv další pokus o dodání zboží zpoplatněn a kupující je povinen prodávajícímu tuto cenu za dopravu uhradit.

(6) Riziko vzniku škody na zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

(1) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

(2) Nejedná-li se o případ uvedený v bodu (1), kdy nelze od smlouvy ustoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1826 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

(3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

(4) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávající převzal.

(5) Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

(6) Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy. Náklady na dopravné zboží ze strany kupujícího při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.

(7) Ve všech případech odstoupení dle tohoto odstavce dále kupující bere na vědomí, že platby za montáž či výnos nejsou součástí dopravného a nebudou kupujícímu vráceny.

(8) V případě že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek se nepoužijí (tedy v takovém případě kupující právo na odstoupení dle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek nemá).

6. Práva z vadného plnění (reklamace)

(1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

(2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

A) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

B) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

C) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

D) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

E) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(3) Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

A) vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

B) vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

C) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,

D) se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,

E) užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání předčasně vyčerpány,

F) jedná se o přirozené vlastnosti materiálů, nikoliv o vadu (například struktura rostlého dřeva, suky, vlastnosti usní atp.) Vadou zboží není obvyklý barevný a strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva včetně zápachu a drobné odchylky rozměrů u čalounění nábytku odpovídající tolerancím udaných normami,

G) se vada ani po důkladném odborném prozkoumání na zboží neprojeví.

(4) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

(5) Prodávající má povinnost z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyři měsíců od převzetí.

(6) Ustanovení uvedené výše v tomto článku Všeobecných obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, na díl nebo materiál dodaný zákazníkem pro výrobu, kompletaci zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

(7) Práva z odpovědnosti se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen reklamaci přijmout v kterékoliv provozovně a vystavit kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(8) Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

(9) Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v tomto článku Všeobecných obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součástí nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakožto i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

(10) Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

(11) Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

(12) Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaných způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

(13) Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

(14) Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocí prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

(15) Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

(16) Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího kupujícímu stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.

(17) Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo osobně na kterékoliv z provozoven prodávajícího.

7. Náklady na reklamaci a řešení sporů

(1) Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem (tedy kupující, který zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání), právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Prodávající sám neposkytuje po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

(2) V případě, že prodávající reklamu zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

(3) Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. V takovém případě kupující-spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů nalezne kupující na webu České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

(4) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy dpnabytek@dpnabytek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

(5) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

(6) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz.

(7) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. Doručování

(1) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

(2) Zpráva je doručena:

A) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem,

B) v případě doručování osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky,

C) prostřednictvím SMS, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele.

(3) Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich výslovně souhlasí.

9. Ochrana osobních údajů

(1) Aktuální znění Zásad pro ochranu osobních údajů naleznete ZDE.

10. Závěrečná ustanovení

(1) Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

(2) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek, viz první věta tohoto odstavce.

(3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny dne 8. 6. 2021.

bottom of page