top of page

DOMŮ  |  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

(1) Správcem osobních údajů, dle čl. 4, bodu 7 GDPR, je společnost DP nábytek s.r.o., IČ: 097 82 176, se sídlem Petrůvka 114, 763 21 Slavičín, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120892 (dále jen "správce")​.

(2) Kontaktní údaje správce

Adresa:   DP nábytek s.r.o., Petrůvka 114, 763 21 Slavičín

E-mail:    dpnabytek@dpnabytek.cz

Telefon:  731 748 558

(3) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor a jiné) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(4) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

(1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě zpracování Vaší poptávky nebo na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení,

 • e-mailová adresa,

 • poštovní adresa,

 • telefonní číslo.

(​2) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

(1) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na marketingových aktivitách (zejména analytická činnost pro účely správce) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely zpracování poptávky přes kontaktní formulář a přímý marketing (zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

(2) Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány kontaktní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

 • plnění právních povinností vůči státu,

 • zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit.

(3) Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.​

4. Doba uchovávání údajů

(1) Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu.

(2) Po uplynutí doby uschovávání osobní údaje správce vymaže.​

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

(1) Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci platby na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním webu,

 • zajišťující marketingové služby,

 • podílející se na správě podnikových dat.

(2) Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb a služeb souvisejících s provozováním webu.

6. Zpracovatelé osobních údajů

(1) Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro něj mohou zpracovávat i externí zpracovatelé v oblastech

 • IT služeb a správy webu,

 • účetnictví.​

7. Vaše práva

(1) Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 3 těchto podmínek.

(2) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ​ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

(1) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

(2) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrečná ustanovení

(1) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

(2) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21. 05. 2021.

bottom of page